Prawo spółdzielcze

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych, w tym w szczególności tworzy projekty aktów wewnętrznych spółdzielni (statuty, regulaminy, uchwały), zapewnia obsługę prawną organów spółdzielni (walnych zgromadzeń, zgromadzeń przedstawicieli, grup członkowskich oraz rady nadzorczej) jak również świadczy pomoc prawną w bieżącej działalności spółdzielni, w tym w zakresie windykacji należności. Kancelaria zapewnia reprezentację sądową spółdzielnię spółdzielni przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Mec. Piotr Terlecki doprowadził także do końca postępowanie dot. wydzielenia spółdzielni, która trwała przed jego przystąpieniem aż 18 lat.

 

Kancelaria reprezentuje także poszkodowanych członków przeciwko spółdzielniom.

W zakładce referencje znajdują się rekomendacje od dużych spółdzielni warszawskich, które były obsługiwane przez prawników Kancelarii.

Ponadto w zakładce pozwy grupowe znajduje się opis szeregu postępowań, w których adw. Piotr Terlecki wypracował precedensową linię orzeczniczą w odniesieniu do sposobu rozliczania inwestycji budowlanych w trybie art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Pozwy grupowe i hybrydowe).
 

Poniżej przedstawia się wybrane precedensowe sprawy dot. prawa spółdzielczego, w których występował mec. Terlecki:

 1. Sprawa, która 3 razy trafiała przed Sąd Apelacyjny i 3 razy przed Sąd Najwyższym: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2022 r. (I CSK 444/22); Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2019 r. (I CSK 378/18) oraz Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt I CSK 1003/14 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2016 r. (I ACa 1629/13) – zagadnienie prawne dot. terminu przedawnienia roszczeń spółdzielni mieszkaniowych wobec członków za wkład budowalny (ostatecznie kwestia rozstrzygnięta przez SN w uchwale z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16); oraz precedensowe zagadnienie dot. jednolitości wykładni orzecznictwa i roli SN w tym zakresie (I CSK 378/18 oraz I CSK 444/22)
   
 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. akt I ACa 1621/14) – precedensowa sprawa dot. wydzielenia spółdzielni mieszkaniowej trwająca ok. 14 lat
   
 3. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 1782/09) – wyrok na podstawie, którego wpisano szereg klauzul abuzywnych stosowanych w umowach o budowę lokali przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przesądzenie statusu konsumenckiego członków spółdzielni mieszkaniowej
   
 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 marca 2016 r. (sygn. akt XXIV C 399/15) – precedensowa sprawa dot. zakresu zastosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego do stanów faktycznych sprzed wejścia w życie Konstytucji RP z 1997
   
 5. wyroki dotyczące bezprawnego wliczania ekwiwalentu za grunt do rozliczeń inwestycji realizowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w trybie art. 18 u.s.m., oraz sukcesji praw i obowiązków (oraz roszczeń) na podstawie art. 19 u.s.m.:
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 435/12)
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 1630/13)
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (II C 1810/13)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (V Ca 3424/14)
 • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (II C 857/15)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (V Ca 694/16)
 • wyrok częściowy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (II C 1423/13)
 • wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie (V Ca 1635/17)
 • wygrana w dużej sprawie grupowej przed Sądem Okręgowym w Warszawie (III C 56/15)
 • wygrana w dużej sprawie grupowej przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (VI ACa 352/18), SN odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej drugiej strony do rozpoznania (I CSK 387/20).

 

 1. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS (Wa XIII NsRejKRS 34579/09/693) – zobowiązanie spółdzielni do zapewnienia wglądu w dokumenty z kl. poufności.
   
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 marca 2018 r. (XXV C 2584/05) – sprawa dot. zagadnienia zastosowania art. 192 pkt 2 k.p.c. w przypadku zbycia ekspektatywy do lokalu przez członka spółdzielni mieszkaniowej w trakcie procesu z jego powództwa (zgodnie ze stanowiskiem strony reprezentowanej przez mec. Terleckiego, Sąd stwierdził, że przepis ten wyjątkowo nie znajduje zastosowania w sprawach o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli)
   
 3. Wyrok częściowy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. (II C 1688/17), niezaskarżony i prawomocny – sprawa dot. 38 pozwów połączonych do wspólnego rozpoznania w zakresie nienależnie doliczonych opłat partycypacyjnych oraz manipulacyjnych w ramach rozliczenia końcowego inwestycji realizowanej przez spółdzielnię mieszkaniową w trybie art. 18 u.s.m., jak również wyrok końcowy w tej sprawie z 11 września 2019 r. dot. ostatecznego rozliczenia w trybie spółdzielczym, jak również możliwości podnoszenia ewentualnych zarzutów potrącenia oraz dodatkowych 38 powództw wzajemnych zgłoszonych w tej sprawie przez spółdzielnię mieszkaniową. W dniu 22 grudnia 2021 r. ostatecznie wszystkie ww. połączone sprawy (łącznie 76) zostały wygrane przez mec. Piotra Terleckiego.