Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa pracy, w tym w szczególności reprezentacji zarówno pracodawców, jak i pracowników przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Mec. Piotr Terlecki był autorem skarg kasacyjnych, które doprowadziły do precedensowych rozstrzygnięć w zakresie prawa pracy:

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt II PK 246/15: „Upływ kadencji jest zasadnym powodem zwolnienia, nawet jeśli nie nastąpił on jeszcze w momencie wręczenia wymówienia. Przyczyna wypowiedzenia może być bowiem przyszła, ale musi być pewna”.

 

2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt II PK 278/15:
„1. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z 1982 r. - Prawo spółdzielcze, to do kompetencji rady nadzorczej należy podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (…) 2. To w gestii rady nadzorczej leży podjęcie decyzji o zawarciu przez spółdzielnię umowy o prace z członkiem jej zarządu, ustalenie i ewentualna zmiana treści tej umowy, a także jej rozwiązanie. (…) Przepis art. 46 § 1 pkt 8 ustawy Prawo spółdzielcze, określający sposób reprezentacji spółdzielni przy czynnościach prawnych między spółdzielnią a członkiem zarządu, ma charakter iuris cogentis. Jego naruszenie powoduje nieważność czynności prawnej stosownie do art. 58 § 1 k.c. Jest to nieważność bezwzględna, sprawiająca, że czynność nie może być następnie potwierdzona przez spółdzielnię (…) 3. Właściwość rady nadzorczej do dokonywania czynności prawnych miedzy spółdzielnią a członkiem zarządu ogranicza się tylko do czynności, które odnoszą się do aktualnego członka zarządu, a nie byłego członka tego organu. (…) 4. Skoro w świetle art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z 1982 r. - Prawo spółdzielcze organem właściwym do podejmowania uchwał w sprawach czynności prawnych między spółdzielnią a członkiem zarządu oraz reprezentowania spółdzielni przy tych czynności prawnych jest rada nadzorcza, to ten organ powinien albo dopuścić członka zarządu do pracy albo co najmniej wiedzieć i akceptować takie dopuszczenie dokonane przez inny organ.”
 

3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt II PZ 17/17 – postanowienie zapadło w wyniku zażalenie złożonego w trybie art. k.p.c. 394(1) § 1(1) k.p.c. i dotyczyło zagadnienia „nierozpoznania istoty sprawy”, jak również „przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości”. SN przychylił się do stanowiska mec. Terleckiego, że powyższe pojęcia podlegają regule exceptiones non sunt excendendae (czyli muszą być interpretowane ściśle przez sądy II instancji).