Postępowania

Na niniejszej stronie odnajdą Państwo informacje na temat przebiegu toczących się postępowań wielopodmiotowych prowadzonych przez Kancelarię (zarówno zakończonych, jak i tych w toku).

W trakcie formowania się grupy do danego postępowania dokumenty związane z danym postępowaniem można odnaleźć w zakładce Dokumenty.

 

Postępowania Grupowe

Grupa "Przy Metrze" (Waloryzacja)
Postępowanie grupowe dot. bezprawnej waloryzacji Reprezentantem grupy był: Rzecznik Praw Konsumentów (Pani Małgorzata Rothert), postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Do pozwu ostatecznie przystąpiło 35 osób. Sprawa została prawomocnie zakończona częściowym uwzględnienie roszczeń. Strony zawarły pozasądową ugodę i w zw. z powyższym sprawa nie trafiła do drugiej instancji.


Grupa "Przy Metrze" (Opóźnienie)
Postępowanie grupowe dot. odszkodowania z tytułu opóźnień w inwestycji Reprezentantem był Pan Krzysztof Kidawa. Grupa liczyła 31 członków, a roszczenie wynosiło kwotę 1.137.911,29 zł plus odsetki. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w I instancji, Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok w mocy. Sądy uznały m.in., że w przypadku budowy spółdzielczej nie można dochodzić roszczeń z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji, jak również ryczałtowo traktować roszczeń członków (w sensie materialnoprawnym). Należy wskazać, że w postępowaniach indywidualnych tego typu roszczenia były niekiedy uwzględniane w zależności od składu sądu. To zagadnienie jest wciąż sporne w orzecznictwie.


Grupa "Przy Metrze" (Ekwiwalent)
Postępowanie grupowe dot. zwrotu bezprawnie pobranego ekwiwalentu za grunt Reprezentantem był Pan Krzysztof Kidawa – Grupa liczyła 39 członków, sprawa zakończyła się w I instancji wyrokiem z dnia 5 grudnia 2017 r. uwzględniającym w całości dochodzone roszczenia oraz wyrokiem SA w Warszawie z 18 grudnia 2019 r. Łączna kwota zasądzonych roszczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na dzień wyroku II instancji wyniosła kwotę ok. 2,5 mln zł. Strona pozwana złożyła skargę kasacyjną, ale SN odmówił jej przyjęcia potwierdzając, że spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą wliczać ekwiwalentu za grunt w inwestycjach spółdzielczych (realizowanych w trybie art. 18 u.s.m.).

 

Postępowania Hybrydowe

Grupa (Opłata partycypacyjna/manipulacyjna)
Postępowanie hybrydowe dot. zwrotu bezprawnie pobranej opłaty partycypacyjnej i manipulacyjnej (oraz pozwów wzajemnych Spółdzielni o dopłatę wkładu budowlanego, jak również w zakresie podniesionych roszczeń ewentualnych o rozliczenie zatrzymanej i niewykorzystanej kaucji gwarancyjnej)

W 2017 r. mec. P. Terlecki złożył 38 powództw z wnioskami do wspólnego rozpoznania w trybie art. 219 k.p.c. Pozwy dotyczyły zwrotu bezprawnie pobranych kwot opłat partycypacyjnych oraz opłat manipulacyjnych (zostały one pobrane niezgodnie z art. 18 u.s.m., który nie dopuszcza dodatkowego obciążania członków spółdzielni finansujących w ramach budowy spółdzielczej, ponad koszty rzeczywiste takiej budowy).

Strona przeciwna złożyła 38 odpowiedzi na pozwy żądając zapłaty dodatkowego wkładu budowlanego od powodów.

W wygranym postępowaniu dotyczącym połączonych do wspólnego rozpoznania 76 spraw (a faktycznie 114, bo postępowanie dotyczyło 38 powództw głównych Klientów Kancelarii, w stosunku do których strona pozwana złożyła 38 powództw wzajemnych, a mec. Terlecki podniósł 38 ewentualnych zarzutów potrącenia w stosunku do tych powództw wzajemnych). Zgodnie z wnioskiem mec. Terleckiego w 2018 r. Sąd wydał wyrok częściowy uwzględniający 38 powództw głównych w całości (wyrok ten jest prawomocny), natomiast w dniu 11 września 2019 r. Sąd wydał wyrok końcowy, w którym oddalił wszystkie powództwa wzajemne strony pozwanej stwierdzając, że podlegają oddaleniu co do zasady, a nawet jakby były zasadne, to wówczas i tak znalazłby zastosowanie zgłoszone potrącenia ewentualne (II C 1688/17). Sąd II instancji utrzymał wyrok końcowy w mocy w całości i tym samym wszystkie sprawy zostały wygrane w całości prawomocnie.

Powyższa sprawa pokazała, że na tle doświadczeń Kancelarii z prowadzeniem spraw dot. większej liczby osób, dużo bardziej efektywną (a przede wszystkim szybszą) metodą jest zastosowanie art. 219 k.p.c. (połączenie do wspólnego rozpoznania, ewentualnie współuczestnictwa formalnego) niż postępowania grupowe. 

Dlatego obecnie Kancelaria oferuje grupom do 100 osób prowadzenie spraw w tej formule. 

 

Grupa (Kaucja Gwarancyjna) – postępowanie w toku (I instancja)
Postępowanie hybrydowe dot. zwrotu bezprawnie pobranej opłaty partycypacyjnej i manipulacyjnej (oraz pozwów wzajemnych Spółdzielni o dopłatę wkładu budowlanego, jak również w zakresie podniesionych roszczeń ewentualnych o rozliczenie zatrzymanej i niewykorzystanej kaucji gwarancyjnej). Przystąpienie do grupy na tym etapie nie jest już możliwe, sprawa obecnie toczy się w I instancji i oczekuje na pierwszą rozprawę.


Grupa (Inwestycja Lanciego I)
Postępowanie hybrydowe dot. zwrotu bezprawnie pobranego ekwiwalentu za grunt.

W 2013 r. mec. P. Terlecki złożył 4 powództwa (dot. 7 osób) z wnioskami do wspólnego rozpoznania w trybie art. 219 k.p.c. Pozwy dotyczyły zwrotu kwoty ekwiwalentu za grunt (została ona pobrana niezgodnie z art. 18 u.s.m., który nie dopuszcza dodatkowego obciążania członków spółdzielni finansujących w ramach budowy spółdzielczej, ponad koszty rzeczywiste takiej budowy), jak również odszkodowania za opóźnienie w realizacji inwestycji. Sądy obu instancji uwzględniły w całości roszczenia o ekwiwalent w ramach wyroków częściowych (2018 r.) oraz oddaliły roszczenia o opóźnienie w realizacji inwestycji (2021 r.).


Grupa (Inwestycja Lanciego II) - postępowanie w toku (II instancja)
Postępowanie hybrydowe dot. zwrotu bezprawnie pobranego ekwiwalentu za grunt.

W 2013 r. mec. P. Terlecki złożył 4 powództwa (dot. 7 osób) z wnioskami do wspólnego rozpoznania w trybie art. 219 k.p.c. Pozwy dotyczyły zwrotu kwoty ekwiwalentu za grunt (została ona pobrana niezgodnie z art. 18 u.s.m., który nie dopuszcza dodatkowego obciążania członków spółdzielni finansujących w ramach budowy spółdzielczej, ponad koszty rzeczywiste takiej budowy), jak również odszkodowania za opóźnienie w realizacji inwestycji. Sąd I instancji w całości uwzględnił roszczenia zarówno o nadpłatą wkładów budowlanych, jak i odszkodowania za opóźnienie w realizacji inwestycji (2022 r.). Brak możliwości przystąpienia do grupy na tym etapie.

 

Grupa „SM Przy Metrze” (ekwiwalent)
Postępowanie hybrydowe dot. zwrotu bezprawnie pobranego ekwiwalentu za grunt.

W 2015 r. mec. P. Terlecki złożył 4 powództwa (dot. 7 osób) z wnioskami do wspólnego rozpoznania w trybie art. 219 k.p.c. Pozwy dotyczyły zwrotu kwoty ekwiwalentu za grunt (została ona pobrana niezgodnie z art. 18 u.s.m., który nie dopuszcza dodatkowego obciążania członków spółdzielni finansujących w ramach budowy spółdzielczej, ponad koszty rzeczywiste takiej budowy), jak również odszkodowania za opóźnienie w realizacji inwestycji. Sąd I instancji w całości uwzględnił roszczenia (8.01.2016 r.) i wyrok ten został utrzymany w II instancji (14 grudnia 2016 r.).