Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Mec. Piotr Terlecki specjalizuje się w szczególności w postępowaniach dot. procesu budowlanego – poniżej przedstawia się wybrane sprawy, w którym występował:

1. Wyrok NSA z 13 grudnia 2018 r. (II OSK 418/18) – kwestia związana prawomocnymi wyrokami sądów administracyjnych.

2. Wyrok NSA z 12 maja 2016 r. (II OSK 2092/14) oraz wyrok WSA w Warszawie z 26 czerwca 2013 r. (VII SA/Wa 2699/12) – kwestia interesu prawnego sąsiada, równouprawnienia stron procesu inwestycyjnego, zacieniania działki sąsiada (dot. dużej inwestycji w Ursusie).

3. Wyrok NSA z 19 listopada 2015 r. (II OSK 634/14) – kwestia interesu prawnego sąsiada, równouprawnienia stron procesu inwestycyjnego.

4. Wyrok NSA z 24 listopada 2015 r. (II OSK 707/14) – kwestia statusu strony w przypadku podważania uzgodnień ppoż.

5. wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1572/14) oraz wyrok NSA z 24 lutego 2017 r. (sygn. akt II OSK 1604/15) – dot. dużej inwestycji deweloperskiej na Ursynowie, statusu strony postępowania w przypadku przekroczenia granicy działki sąsiedniej.

6. uzyskanie w kwietniu 2020 r. odszkodowania w wysokości ponad 2,7 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 98 u.g.n. Urząd miasta od 2001 r. nie chciał uznać faktu, że dokonał wywłaszczenia nieruchomości pod drogę publiczną. Dopiero działania mec. Terleckiego podjęte od 2015 r. doprowadziły najpierw do uznania przejęcia własności przez Miasto, a w drugiej kolejności ustalenia odszkodowania. W przedmiotowej sprawie konieczne było wpierw wytoczenie powództwa o bezumowne korzystanie przeciwko Miastu, co skłoniło jego władze do przyznania po ok. 17 latach (w 2018 r.), że jednak nieruchomość została wywłaszczona w 2001 r. i dokonania stosownego wpisu do księgi wieczystej. Kolejnym krokiem było uruchomienie procedury administracyjnej w trybie art. 98 u.g.n. w celu ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość.