Polityka prywatności

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej: „RODO” lub „Rozporządzenie”. 

Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy ochronie danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt, że Kancelaria zajmuje się m.in. sprawami genealogicznymi i obywatelskimi część danych osobowych może dotyczyć także przodków Klientów i ich danych osobowych, w tym w zakresie wyznania tych osób.

Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. z siedzibą w Warszawie otrzymuje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego za stronie internetowej https://www.terlecki.net/, wiadomości email oraz bieżących kontaktów biznesowych. 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady, na jakich chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, przy czym ilekroć w niniejszej polityce prywatności zostaną wykorzystane następujące definicje i zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony https://www.terlecki.net/ oraz osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych i która jest zainteresowana ofertą Administratora, podjęciem czynności poprzedzających zawarcie umowy, a także zawarciem umowy z Administratorem.
 2. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
 4. Przetwarzanie – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?  
  Administratorem danych osobowych jest: 
  Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j.
  adres: ul. Dmochowskiego 2 lok 4, 00-427 Warszawa
  NIP701-025-59-46
  telefon: (22) 403-61-67
  email: biuro@terlecki.net
   
 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 
  Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności. 
  Przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne z punktu widzenia świadczonych usług, tj.:
  1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu,
  2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres zamieszkania, adres email,
  3. dane identyfikacji podatkowej,

   oraz pozostałe dane, gdy wymaga tego cel określony niniejszą Polityką Prywatności, w tym w szczególności dane dotyczące stanu cywilnego oraz dane przodków Klienta oraz ich wyznania.
    
 3. W jaki celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane? 
  Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług oraz bieżąca komunikacja dotycząca realizacji usługi. 

  Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której te dane dotyczą,  
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych.
    
 4. Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 
  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, czynności zmierzających do jej zawarcia oraz realizacji umowy.

  Niepodanie Danych Osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie https://www.terlecki.net/ jak również podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

  Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. szanuje prawo Użytkowników do prywatności, dlatego dba o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.terlecki.net oraz plików cookies, a także informacji przekazywanych bezpośrednio drogą e-mailową bądź telefonicznie.
   
 5. Czy Państwa dane są przekazywane innym podmiotom? 
  Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie przez personel Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. i podmioty świadczące na rzecz w/w niezbędnych czynności związanych z realizacją zamówionej usługi/umowy, w tym w szczególności przez podmioty świadczące usługi księgowe, finansowe, podatkowe, informatyczne, usługi pocztowe i kurierskie oraz tłumacza przysięgłego, przy czym przekazywanie danych tym podmiotom odbywa się w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych. 

  Przetwarzanie Danych Osobowych będzie następowało także wtedy, gdy będą tego wymagały przepisy prawa w stosunku do organów administracji rządowej i samorządowej w Polsce i UE.

  W związku z faktem, że komunikacja między Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemów poczty elektronicznej, portale społecznościowe, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą Internetu a Administrator nie posiada wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator informuje, że w związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium UE. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej przypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym, zawierając umowę z Administratorem lub wyrażając zgodę na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO przyjmuje się, że osoba, której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem. 
   
 6. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane? 
  Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych w związku z zawartą umową. 

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 
   
 7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?  
  Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:  
  1. prawo do uzyskania informacji o Danych Osobowych przetwarzanych przez Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j.,
  2. prawo do sprostowania niedokładnych danych,
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, m.in. w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przekazane,
  4. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. 

   Z powyższych praw można skorzystać poprzez przesłanie pisemnego żądania za pośrednictwem wiadomości email: biuro@terlecki.net.

   Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia przetwarzanych Państwa danych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, czy też dostępem przez podmioty nieuprawnione. 

   W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej Administratora, a w szczególności nie powinien kierować zapytań przez dołączony na stronie formularz kontaktowy, czy też przesyłać Danych Osobowych na adres e-mail. 

   Informujemy, że instytucją nadzorczą w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.