Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zależy od okoliczności rozstania

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zależy od okoliczności rozstania 19.01.2012 W. Rogaska

Po utracie pracy pracownik zdany jest często na pomoc urzędu pracy. Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna może się ubiegać o przyznanie zasiłku. Przy czym nie bez znaczenia jest tutaj sposób zakończenia stosunku pracy. To od niego zależy, czy urząd przyzna świadczenie od razu, czy odmówi jego wypłaty przez okres 90, a nawet 180 dni od dnia rejestracji. Na te okoliczności wskazuje art. 75 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).

 

Gdzie leży przyczyna

W ocenie ustawodawcy pracownik, który rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron czy też w sytuacji, gdy rozwiązano z nim stosunek pracy w trybie natychmiastowym z jego winy, nie zasługuje na objęcie pomocą zasiłkową przewidzianą przepisami ww. ustawy.
Jednak nie każde zakończenie stosunku pracy w drodze porozumienia stron czy w drodze wypowiedzenia spowoduje utratę prawa do świadczenia. Jeśli porozumienie nastąpiło z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wskutek zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. likwidacja miejsca pracy), to osobie, która straciła wówczas pracę, przysługuje zasiłek na normalnych zasadach - tj. po upływie siedmiu dni od dnia zarejestrowania. Tak samo jest w sytuacji, gdy do rozwiązania umowy o pracę doszło za wypowiedzeniem bądź w drodze porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika.
O prawo do zasiłku nie musi się też obawiać pracownik, który zdecyduje się rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym na podstawie art. 55 § 1[1] k.p., tj. z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. w razie wstrzymania przez pracodawcę wypłaty wynagrodzenia lub w sytuacji stosowania mobbingu), o czym wyraźnie stanowi przepis art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.
Przepis ten nie reguluje natomiast kwestii prawa do zasiłku w sytuacji, gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym z powodu szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim nie przeniósł go do innej pracy (art. 55 § 1 k.p.).  W doktrynie i orzecznictwie (np. wyrok WSA w Opolu z 24 stycznia 2008 r., IISA/Op 401/2007) przyjmuje się jednak, iż rozwiązanie stosunku pracy z tej przyczyny nie może wywierać negatywnego wpływu na prawo pracownika do zasiłku. Wobec tego osoba, która rozwiązała stosunek pracy w trybie natychmiastowym też ma prawo do zasiłku po upływie siedmiu dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy.
 

Liczy się półroczna przeszłość

Tryb rozwiązania umowy o pracę ma jednak wpływ na fakt przyznania zasiłku tylko wtedy, jeśli do rozwiązania stosunku pracy doszło w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy. Pojawia się w związku z tym pytanie, jak należy rozumieć sytuację, w której we wskazanym okresie doszło do rozwiązania kilku umów o pracę, np. pracownik rozwiązał trwającą umowę o pracę na mocy porozumienia stron, następnie zatrudnił się u nowego pracodawcy, gdzie rozwiązano z nim umowę w związku z ogłoszeniem upadłości firmy. Biorąc pod uwagę, iż art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia nie ustanawia wskazanego ograniczenia tylko do ostatniej umowy o pracę, pod uwagę trzeba brać sposób ustania zatrudnienia u każdego z pracodawców, jeśli tylko doszło do niego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zarejestrowanie. Jednak, jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 23 marca 2011 r. (II SA/Wa 237/2011) w niektórych sytuacjach  można bronić poglądu, w świetle którego do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych liczą się tylko okoliczności utraty ostatniego zatrudnienia, jeśli wynika z nich, iż utrata pracy nastąpiła np. z przyczyn dotyczących pracodawcy.
 

Trzymiesięczna karencja

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem bądź na mocy porozumienia stron (niezależnie, z czyjej inicjatywy to nastąpiło) w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy - z wyłączeniem niektórych wskazanych powyżej przyczyn - otrzyma zasiłek po upływie 90 dni od dnia rejestracji. Jednak jeśli to pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia, to świadczenie przysługuje dopiero po 180 dniach.
O tym, w jakim trybie doszło do rozwiązania umowy o pracę, każdorazowo zadecyduje przyczyna wskazana w treści wydanego pracownikowi świadectwa pracy. Dlatego pracownik powinien zwrócić uwagę, czy wskazana w tym dokumencie przyczyna odpowiada prawdzie. W razie nieścisłości powinien wystąpić do pracodawcy w terminie siedmiu dni od otrzymania świadectwa pracy o jego sprostowanie. W szczególności należy pamiętać, iż wskazanie w treści świadectwa, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z „przyczyn niedotyczących pracownika” bez określenia, iż nastąpiło to wskutek „zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy” spowoduje odmowę przyznania zasiłku przez okres 90 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy.