Jak zostać mobilnym operatorem. Branża telekomunikacyjna także dla małych i średnich firm

P. Terlecki

Prowadzenie biznesu telekomunikacyjnego kojarzy się z posiadaniem wielkiego kapitału oraz rozbudowanej infrastruktury technicznej. Jednak także mniejsi przedsiębiorcy mogą działać na tym rynku.

Od kilku lat na polskim rynku istnieje możliwość zakładania firm będących tzw. mobilnymi/wirtualnymi operatorami sieci telekomunikacyjnych (Mobile Virtual Network Operator, w skrócie MVNO). Usługi te nie muszą już więc być świadczone wyłącznie przez znane, duże spółki. MVNO daje małym i średnim przedsiębiorcom, niemającym własnej sieci oraz przydzielonych częstotliwości, możliwość posiadania swojej telefonii GSM.

Wybór formy działalności

Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do formy prawnej oraz wielkości posiadanego kapitału odnośnie do firm chcących działać jako wirtualni operatorzy MVNO. Można więc je prowadzić nawet w ramach działalności jednoosobowej. Warto jednak podkreślić, że od wybranej formy działalności zależą chociażby: wysokość płaconych podatków, obowiązki w zakresie rachunkowości czy odpowiedzialność za długi.

Wpis do rejestru

Do prowadzenia działalności jako MVNO nie są wymagane szczególne pozwolenia czy koncesje – wystarczy poprawnie wypełniony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (prezes UKE). Zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego wniosek (dostępny na oficjalnej stronie UKE) powinien zawierać w szczególności:

 • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę, oznaczenie formy prawnej, NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców/ewidencji działalności gospodarczej;
 • dane osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z prezesem UKE;
 • dane osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci lub świadczeniem usługi, której dotyczy wniosek;
 • ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących, których dotyczy wniosek;
 • obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna;
 • przewidywaną datę rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

Należy pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinny we wniosku podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki, a sam wniosek musi zostać podpisany przez każdego z nich. W przypadku innych form prowadzenia działalności gospodarczej wniosek powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji, ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Prawidłowo wypełniony wniosek po upływie siedmiu dni od dnia wpływu do UKE skutkuje wpisem przedsiębiorcy do rejestru. Tym samym przedsiębiorca uzyskuje uprawnienie do prowadzenia działalności jako MVNO. Również bezskuteczny upływ tego terminu uprawnia przedsiębiorcę do rozpoczęcia działalności jako MVNO, jednakże jest to możliwe po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze musi upłynąć 14 dni od wpływu wniosku do UKE. Po drugie należy na piśmie zawiadomić prezesa UKE o rozpoczęciu działalności jako MVNO.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest wolny od opłaty skarbowej. To samo dotyczy wydania zaświadczenia prezesa UKE o wpisie przedsiębiorcy do rejestru.

Regulamin usług

Uruchomienie MVNO wymaga przeprowadzenia procesu negocjacji z działającym na rynku operatorem GSM. Konieczne jest przygotowanie procedur wewnętrznych, w szczególności regulaminu świadczenia usług, oraz zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcą MVNO (dostawcą usług) a użytkownikiem końcowym (abonentem). Regulamin świadczenia usług zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego powinien określać w szczególności:

 • nazwę, adres i siedzibę dostawcy usług;
 • zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
 • zasady wypłaty kar umownych;
 • zakres obsługi serwisowej;
 • standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy, jeżeli taki został określony;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Dzierżawa infrastruktury

Niezbędnym warunkiem faktycznego świadczenia usług telekomunikacyjnych jako MVNO jest zawarcie umowy o współpracy i udostępnieniu sieci ruchomej z działającym na rynku podmiotem posiadającym odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną. Na mocy takiej umowy istniejący na rynku operator GSM (wydzierżawiający) zobowiąże się oddać przedsiębiorcy MVNO (dzierżawcy) infrastrukturę telekomunikacyjną do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a przedsiębiorca MVNO zobowiązuje się płacić operatorowi umówiony czynsz. Ponadto można ustalić, że dzierżawca będzie korzystać nie tylko z infrastruktury technicznej, ale również logistyczno-organizacyjnej.

Czy warto

Świadczenie usług jako MVNO daje ogromne możliwości małym i średnim przedsiębiorcom na posiadanie własnej sieci GSM przy bardzo niskim koszcie rozpoczęcia działalności. Główne korzyści, jakie niesie to rozwiązanie, to nie tylko zwiększenie konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych poprzez możliwość tworzenia nowych firm telekomunikacyjnych od podstaw, MVNO może bowiem stanowić także skuteczny instrument lojalnościowy oraz nowe źródło dochodu dla już istniejących przedsiębiorców z innych branż. Jest to możliwe dlatego, że przepisy prawa nie wprowadzają wymogu, aby przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne nie prowadził działalności gospodarczej w innych sektorach gospodarki.

W Polsce jak dotąd firmy nie korzystają w pełni z szansy, jaką dają im obowiązujące prawo i rozwój technologiczny (obecnie szacuje się, że udział w rynku sieci MVNO to zaledwie 0,4 proc.). Przyczyną tego stanu rzeczy nie są bariery prawne. Powodów należy się dopatrywać raczej w kłopotach z przebiciem się do świadomości szerszej liczby klientów, zdominowanej przez szeroko zakrojone działania marketingowe liderów branży telekomunikacyjnej na polskim rynku. To dlatego MVNO na razie traktowano głównie jako dodatek do już istniejącej i wypromowanej marki (np. sieci marketów). Remedium dla nowych firm w tej branży może być działalność w określonej niszy rynkowej i skierowanie swojej kampanii reklamowej jedynie do określonej grupy klientów.

Uwaga: Uczestnictwo Istota MVNO polega na korzystaniu z infrastruktury już istniejących na rynku operatorów GSM. W zamian za jej udostępnienie przedsiębiorca kupuje ?czas i prawo? do obsługi swoich potencjalnych przyszłych abonentów.

Założenie MVNO

Aby założyć przedsiębiorstwo w branży telekomunikacyjnej, należy wykonać następujące kroki:

1. Wybór formy prawnej działalności oraz rejestracja.

2. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

3. Opracowanie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

4. Zawarcie umowy o współpracy z istniejącym na rynku operatorem.

5. Przeprowadzenie akcji marketingowej i zawieranie z abonentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.